LAPISEIRAS, LAMY

1210390
1210390 LAPISEIRAS
Lapiseira Safari Blue 0.5mm LAMY
14,50 €
1220399
1220399 LAPISEIRAS
Lapiseira Safari Black 0.5mm LAMY
14,50 €
1221856
1221856 LAPISEIRAS
Lapiseira Safari White 0.5mm LAMY
14,50 €